prev next
play

Multi-sport Social Health & Wellbeing C.I.C. is a not for profit company providing a variety of dance & sporting activities, within the community, for adults with learning disabilities and additional needs.

Multi-sport provide sessions throughout the week in Newport and Cardiff, please scroll down for our current timetables


We provide a safe and enjoyable environment where
individuals can improve fitness, gain confidence, meet new friends and learn new skills.


Come and join Sian, Leighton & Beth  at Multi-sport

Multi-sport Social Health & Wellbeing C.I.C . yn gwmni di-elw sy’n darparu amrywiaeth o weithgareddau dawns a chwaraeon, o fewn y gymuned, i oedolion ag anableddau dysgu ac anghenion ychwanegol.

Multi-sport yn darparu sesiynau trwy gydol yr wythnos yng Nghasnewydd a Chaerdydd, sgroliwch i lawr i weld ein hamserlenni presennol

Rydym yn darparu amgylchedd diogel a phleserus lle gall unigolion wella ffitrwydd, magu hyder, cwrdd â ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd.


Dewch i ymuno â Sian, Leighton a Beth yn Aml-chwaraeon

MULTI-SPORT NEWPORT / CASNEWYDD

Multi-Sport currently offer open sessions 5 days a week in Newport including Multisport, Zumba, Football, Archery and Boccia.


It would be great to here from you!


Ar hyn o bryd mae Aml-Chwaraeon yn cynnig sesiynau agored 5 diwrnod yr wythnos yng Nghasnewydd gan gynnwys Aml-chwaraeon, Zumba, Pêl-droed, Saethyddiaeth a Boccia.Byddai'n wych yma gennych chi

MULTI-SPORT CARDIFF / CAERDYDD

Multi-sport started sessions in Cardiff in 2020 and we currently offer open sessions 2 days a week on Monday and Thursday


We are hoping to increase the number and variety of sessions on offer in Cardiff in the future.

If you would like anymore information please give us a call.


Dechreuodd sesiynau aml-chwaraeon yng Nghaerdydd yn 2020 ac ar hyn o bryd rydym yn cynnig sesiynau agored 2 ddiwrnod yr wythnos ar ddydd Llun a dydd Iau gan gynnwys Zumba.

Rydym yn gobeithio cynyddu nifer ac amrywiaeth y sesiynau a gynigir yng Nghaerdydd yn y dyfodol.

Os hoffech chi bellach gwybodaeth rhowch alwad i ni.

MULTI-SPORT 

ON THE MOVE / AR Y SYMUN

Multisport activities including Archery,  Boccia, Zumba, Zumba Gold &  Multisport  

can be delivered in your own facility or a location of your choice.  

If you would like a one of event or regular session please call us to discuss your requirements  

Gellir cyflwyno gweithgareddau aml-chwaraeon gan gynnwys Saethyddiaeth, Boccia, Zumba, Zumba Gold ac Multisport yn eich cyfleuster eich hun neu leoliad o'ch dewis.
Os hoffech chi un o ddigwyddiadau neu sesiwn reolaidd ffoniwch ni i drafod eich gofynion

CONTACT / CYSYLLTIAD

Sian (07966) 368932  

Leighton (07495) 520134


e:mail  multisport@multisport-shw.co.uk


Customer Feedback / Adborth Cwsmeriaid

Sian, Leighton & Beth would be happy to receive feedback, plaudits or complaints to help us improve our service. Please use the form below to provide feedback.

Byddai Sian, Leighton a Beth yn hapus i dderbyn adborth, canmoliaeth neu gwynion i'n helpu i wella ein gwasanaeth. Defnyddiwch y ffurflen isod i roi adborth.

Multi-sport Social Health & Wellbeing C.I.C. has been supported by various funding organisation. This funding has been invaluable in enabling us to provide activities to adults with learning disabilities. 

Aml-chwaraeon Iechyd a Lles Cymdeithasol C.I.C. wedi cael ei gefnogi gan sefydliadau ariannu amrywiol. Mae'r cyllid hwn wedi bod yn amhrisiadwy o ran ein galluogi i ddarparu gweithgareddau i oedolion ag anableddau dysgu.

Our thanks to/ Ein diolch i: